51 Mental Formations

51 Mental Formations

五十一心所

Bảng ghi lại 51 tâm sở hữu pháp (tâm sở)

51 Formations MentalesComments